Stadgar Hallands Sportskytteförbund

Antagna vid Årsmötet 2001-02-14

"Idrottens mål och inriktning"

Definition
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion eller uppnå tävlingsresultat.

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

(Inledande paragraf ur Svenska Sportskytteförbundets (SSF) och Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar före 1995 års Riksidrottsmöte - då en något annan skrivning gjordes - se RF:s stadgar 1 kap "Idrottsrörelsens verksamhetsidé").

Kap 1 - Allmänna bestämmelser

1 § Uppgift

Hallands Sportskytteförbund skall, som specialidrottsdistriktsförbund (SDF) enligt RF:s stadgar 11 kap 5 §, enligt dessa stadgar och SSF stadgar, såsom SSF:s regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål.

SDF skall utveckla och samordna sportskytteverksamheten samt arbeta i enlighet med SSF:s förbundsmötes (FM) och förbundsstyrelses (FS) beslut.

SDF skall vidare skapa förutsättningar att genomföra en verksamhet som fram-bringar goda skyttar och ger dessa möjligheter att kvalificera sig för landslag etc.

2 § Sammansättning

Hallands Sportskytteförbund omfattar de föreningar, som är medlemmar i SSF, och har hemvist inom de gränser som anges som verksamhetsområde enligt 3 §.

3 § Verksamhetsområde

Hallands Sportskytteförbunds verksamhet utövas inom det SF-distrikt, som enligt Kap 6 § 1 SSF:s stadgar omfattar samma gränser som Hallands Idrottsförbund.

4 § Stadgar

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-möte med minst 2/3 majoritet och skall för att äga giltighet godkännas av SSF. Förslag till ändring av dessa stadgar eller om SDF:s upplösning får skriftligen avges enligt Kap 2 § 6.

5 § Beslutande organ

SDF:s beslutande organ är SDF-möte, extra SDF-möte och SDF-styrelsen. SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom SDF-styrelsens verksamhetsområde.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.

7 § Sammansättning av styrelsen m m

Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.

8 § Firmateckning

SDF:s firma tecknas enligt styrelsens beslut.

Kap 2 - SDF-MÖTET

1 § Sammansättning och beslutförhet

SDF-möte består av ombud för SDF:s föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot i SDF-styrelsen. SDF-möte är beslutfört med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning, deltar i mötes beslut.

2 § Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av SDF-styrelsen, SDF:s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete. Yttranderätt tillkommer även Riksidrottsförbundets (RF:s), SSF:s och Distriktsförbundets (DF:s) representanter, SDF:s arbetstagare samt med mötets samtycke även annan närvarande.

3 § Kallelse mm

SDF-mötet hålls årligen före utgången av februari månad på dag och plats som SDF-styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas när DF -möte pågår. Kallelse till mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse i Sportskytten senast 21 dagar före mötet.

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisions- berättelser, SDF-styrelsens samt valberedningens förslag och inkomna motioner översänds till röstberättigade föreningar senast 7 dagar före mötet.

4 § Rösträtt och valbarhet

Rösträtt vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av SSF:s förbundsstyrelse att gälla för kalenderåret. Röstlängd gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts SDF. Röstlängden upptar de föreningar, som under föregående kalenderår har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SSF samt de förpliktelser mot SDF, som kan ha bestämts av SDF-mötet. Förening äger vid SDF-möte en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar. Förening får dock inte använda sig av fler än tre röster och inte heller fler än som svarar mot en femtedel av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall anges vem som äger utöva föreningens rösträtt. Övriga ombud har endast yttranderätt.

För valbarhet enligt 5 § punkterna 12-15 krävs att vederbörande är medlem i förening ansluten till Hallands Sportskytteförbund. Ledamot eller suppleant i SDF-styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorsuppleant i SDF-styrelsen. Om ev arbetstagares valbarhet stadgas i Kap 3, 3 § RF:s stadgar.

5 § Ärenden vid SDF-mötet

Vid SDF-mötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SSF:s styrelse har upprättat för SDF.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av föredragningslista för mötet
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning
 10. Fastställande av SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan samt av årsavgift för det kommande året
 11. Behandling av ärenden som av SDF-styrelsen hänskjutits till mötet samt av ärenden, om vilket förslag getts in den ordning som sägs i 6 § nedan.
 12. Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år
 13. Val av tre ledamöter och två suppleanter för en tid av två år samt ev fyllnadsval
  Val av revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för kommande
 14. Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen för kommande verksamhetsår
 15. Beslut om val av ombud jämte erforderligt antal suppleanter till SSF:s förbunds- och sektionsmöten, till DF-möte samt i samverkande organisationer.

6 § Förslag till ärenden att behandla vid SDF-mötet

Förslag till ärende att behandlas vid SDF-mötet skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstoberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening: Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

7 § Extra SDF-möte

Då SDF-styrelse finner erforderligt eller då minst 1/3 av till SDF anslutna föreningar så påyrkar skall extra SDF-möte sammankallas. Kallelse utfärdas senast 21 dagar före mötet varvid orsaken till mötet skall framgå. Extra SDF-möte får ej äga rum då DF-mötet pågår.


Kap 3 - SDF-STYRELSEN

1 § Sammansättning, kallelse och beslutförhet

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter, valda enligt Kap 2, 5 §, punkt 13. Bland styrelseledamöter eller suppleanter skall ingå minst en representant för vardera gevärs-, lerduve-, pistol- och viltmålsgrenarna.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande jämte övriga funktionärer, av vilka sekreterare eller kassaförvaltare kan utses utom styrelsen.

Styrelsen äger inom sig utse ett arbetsutskott varvid antalet ledamöter i detta skall vara mindre än hälften av styrelsens numerär.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutför då samtliga kallats och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.

Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Samtliga ledamöter skall ha beretts tillfälle att yttra sig och beslutet skall anmälas vid närmast därefter följande sammanträde.

2 § Åligganden

SDF-styrelse skall:

 1. Verkställa SDF-mötets beslut
 2. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa
 3. Handha sportskyttet enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för sportskyttets utveckling samt i övrigt tillvarata sportskyttets intressen
 4. I samråd med SSF:s sektionsstyrelser utbilda instruktörer, domare och funktionärer
 5. Hålla SSF:s sektionsstyrelser underrättade om förekomsten av lovande förmågor
 6. Föranstalta om att DM-tävlingar och andra tävlingar enligt SSF bestämmelser anordnas samt godkänna distriktsrekord
 7. Handha och ansvara för SDF medel
 8. Bereda ärenden som skall föreläggas SDF-mötet
 9. Förelägga SDF-mötet förslag till SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan för verksamhetsåret samt ev förändring av årsavgift
 10. Tillsätta erforderliga kommittéer
 11. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå Riksidrottsstyrelsen (RS), Riksidrottsnämnden (RIN), SSF:s och DF:s styrelser med upplysningar och yttranden
 12. Utöva prövningsrätt i ärenden om vilka stadgas i kap 13 och 14 RF:s stadgar (överklaganden av beslut och bestraffningsärenden)
 13. Bestämma om organisationen av och tjänsten vid SDF kansli samt i förekommande fall tillsätta SDF arbetstagare och
 14. Föra protokoll samt erforderliga böcker m m och sköta löpande ärenden i övrigt.

3 § Arbetsår

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet till och med nästkommande SDF-möte.


Kap 4 - REVISORER, REVISION

SDF:s revisorer, av vilka en valts av DF-mötet enligt kap 11, 7 § RF:s stadgar, skall granska SDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper. Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före SDF-mötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Kap 5 - VALBEREDNING

Valberedningen består av ordföranden och tre övriga ledamöter valda av SDF-mötet. Valberedningen skall i god tid före SDF-mötet tillfråga dem, vilkas mandattid utgår, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Valberedningens förslag till val skall tillställas röstberättigade föreningar samtidigt med kallelse mm till SDF-mötet enligt Kap 2, 3 § ovan.

Kap 6 - UPPLÖSNING

I händelse att Hallands Sportskytteförbund upphör med sin verksamhet, skall dess tillgångar överlämnas till SSF för att av detsamma disponeras till främjande av sportskytteverksamheten inom SDF verksamhetsområde.
Copyright ABILDS SPORTSKYTTEKLUBB