Stadgar Abilds Sportskytteklubb

Allmänna stadgar och tävlingsregler för klubbens verksamhet, antagna vid klubbens årsmöte 1990.02.23, senaste ändring av dessa stadgar gjordes 2009.01.28. Vid klubbtävlingar å viltmål 80 m gäller alltid vapen klass 1, i övrigt gäller Sv. Skyttesportförbundets regler. Vid lika resultat i kombinationstävlingar gäller i första hand högst separat grenresultat, vid lika resultat vinner kulgren om inget annat beslut tagits i respektive tävlingsstadgar.

§ 1Klubbens målsättning är att främja Sport- och Jaktskyttet i Falkenbergs kommun med omnejd, att förena och aktivera såväl ungdom som vuxna, intresserade av sport och jaktskytte i organiserade former, att medverka i övningar och tävlingar enligt regler utfärdade av Sv. Skyttesportförbundet, Sv Jägarförbundet m.fl. organisationer samt att verka för säker vapenhantering.

§ 2Klubben skall ha sitt säte i Falkenbergs kommun.

§ 3Som medlem kan envar antagas vilken önskar utöva någon av dessa skytteformer eller stödja klubbens ändamål samt efterleva dess stadgar.

§ 4Den som önskar bli medlem anmäler detta till klubbens kassör. Antagen medlem erlägger årsavgift som fastställts av årsmötet.

§ 5Ej erlagd årsavgift inom föreskriven tid, innebär automatisk uteslutning. Vidare kan medlem uteslutas , som uppenbarligen motarbetar klubbens verksamhet eller i övrigt uppträder olämpligt, efter beslut av styrelsen.

§ 6Klubbens angelägenheter handhavas av en styrelse, bestående av en ordförande (väljes av årsmötet på 1 år) samt sex (6) ledamöter (där vice ordf. samt 2 av ledamöterna utses för en tid av två (2) år) övriga ledamöter utses för en tid av ett (1)år, två (2) suppleanter till styrelsen väljes tillika av årsmötet för en tid av ett (1) år. Ordföranden utses av årsmötet, övriga funktionärsposter inom styrelsen fördelas av styrelsen. Vid årsmötet utses två (2) revisorer samt två (2) suppleanter till dessa.

§ 7
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden , eller då minst tre (3) ledamöter gör framställan därom. I övrigt åligger det styrelsen att förvalta klubbens tillgångar väl samt vid årsmötet redogöra för verksamheten.

§ 8Styrelsen må ej fatta beslut med mindre än tre (3) ledamöter närvarande. Vid omröstning gäller enkel majoritet och vid lika röstetal den mening ordföranden företräder.

§ 9Ordföranden (Vice ordf.) åligger det att representera klubben väl, att leda förhandlingar inom klubben och styrelsen samt att på ett för medlemmarna och styrelsen betryggande sätt sammankalla till klubbens och styrelsens möten i laga ordning.

§ 10Sekreteraren åligger det att att vid möten föra protokoll, handhava och vårda klubbens handlingar samt att upprätta förslag till årsberättelsen.

§ 11Kassören åligger det att hanhava klubbens penningmedel, medaljförråd och övriga tillgångar, att föra räkenskaperna, att ombesörja in och utbetalningar, föra verifierad redovisning samt att utfärda medlemskort och förvalta stadgarna.

§ 12Sektionschefer utsedda av styrelsen åligger det att ha den direkta uppsikten övr bananläggningar, materiel och säkerhetsanordningar, att utfärda ordningsföreskrifter och skjutvarningar samt att i samarbete med skjutledare och övrig personal tillse dess efterlevnad.

§ 13Revisorena skall före den första februari varje år upprätta berättelse över utförd granskning av klubbens förvaltning under föregående verksamhetsår.

§ 14Ordinarie årsmöte skall hållas före den första mars året efter verksamhetsåret. Beslut fattas enligt § 8 utom vid val av styrelse då lottning avgör samt vid frågor rörande ändringar av klubbens stadgar då beslut endast kan med två tredjedels (2/3) majoritet av årsmötets röstetal.

§ 15Styrelsen beslutar om extra årsmöten då rösträtt gäller enl. § 14. Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall genom styrelsens försorg ske minst åtta (8) dagar före mötet och på ett för medlemmarna betryggande sätt. Dagordning skall upprättas med ev. tillägg av föredragspunkter.

§ 16Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas om två tredjedels (2/3) majoritet av årsmötets röstetal vid två på varann följande möte är ense därom. Vid sådant beslut skall klubbens tillgångar användas till ändamål som gynnar klubbens målsättning.

§ 17Förslag till ändring av dessa stadgar kan endast behandlas av ordinarie årsmöte samt med två tredjedels (2/3) majoritet av röstetalet vid årsmötet.

Copyright ABILDS SPORTSKYTTEKLUBB